امروز شنبه 25 آبان 1398 - ساعت 01:18

کمیته فرهنگی

کمیته ی فرهنگی موسسه ی فرهنگی آموزشی تزکیه توفیق دارد که :


•    با توجه به رسالت محوری خویش به تدوین "طرح جامع فرهنگی" پرداخته و در حد توان به اثر گذاری ، هم راستایی و مستند سازی کلیه ی فعالیت های حوزه ی فرهنگی جامه ی عمل بپوشاند .
•    مطابق با " طرح جامع فرهنگی " ویژگی های دینداری ، تعهد سیاسی انقلابی ، برتری آموزشی ، با مهارت و با نشاط بودن را برای دانش آموزان تعریف می کند . با توجه به این موارد ، تمام برنامه های فرهنگی خود را در سایه ی پیشنهادات اجرایی شورای فرهنگی مقاطع و تصویب نهایی شورای عالی مدرسه ، مدیریت نماید .
•    از فضای سیزده ساله ی حضور نسل پویا و ارزشمند جامعه ی مخاطب ، استفاده ی مطلوب را برده و به خواست خدا با چینش برنامه های مناسب توسط نمایندگان فرهنگی هر مقطع ، به تعالی این فضا و بهینه سازی بیشتر آن روی آورد .
•    به تقسیم بندی سه گانه ی برنامه های مناسبت محور ، مکمل درسی و ویژه ، به عنوان اصلی ترین قالب های مدرسه ای ، نگاهی دوباره داشته تا با تقویت محتواسازی درست و متناسب برای گروه های سنی به این مهم اقدام نماید .
•    به دور از هر گونه دیوار کشی های مرسوم آموزشی و پرورشی به مخاطبین دانش آموز ، اولیا و همکاران توجه خاصی داشته تا از فرصت های پیش آمده استفاده ی مطلوب را ببرد .
•    برای دستیابی به نتیجه ی بهتر ، همراهی بین خانه و مدرسه را از اولویت های کاری خود می داند و فراتر از پوشش آموزش خانواده و به دور از کلیشه ها ، از موقعیت های موجود برای تعاملات هدفمند فرهنگی استفاده کند .
•    از آن جا که تصور کیفی سازی بدون نقد سالم ، تصور باطلی است ، با نگاه نقادانه به برنامه های اجرایی ، شرایط را برای طراحی برنامه های جدید و اثرگذار فراهم نماید .
•    مستند سازی فعالیت های متفاوت را اصل دانسته و به نیت ارائه ی خدمات مشاوره ای برای مراکز داخلی وبرون مرزی در این راستا تلاش کرده و با استفاده ی هماهنگ از شیوه های ثبت گزارش در نگاه به اهداف کلی و جزئی برنامه های چهار مقطع تحصیلی ، موجبات اتصال و استمرار فعالیت های فرهنگی را فراهم نماید .
•    برای ایجاد نشاط مطلوب در مخاطبین سنی ، به بررسی ویژگی های آنان پرداخته و با طراحی قالب های متنوع و متناسب با این ویژگی ها ، مسولیت سازی نماید و از این طریق به تقویت مهارت های مختلف در آن ها بپردازد .
•    به طراحی برنامه های تعاملی با حضور سه مخاطب دانش آموز ، اولیا و همکاران توجه خاص داشته و به بهانه ی مناسبت های ملی و مذهبی از طریق فضای مجازی ایفای نقش کند .


بعون الله الملک الاعلی

مقاطع تحصیلی

 

اوقات شرعی